Turinys
Versija spausdinimui


Žurnale skelbiami straipsniai, atspindintys fundamentinius senėjimo procesus, biologijos ir patofiziologijos tyrinėjimus, ligų eigos ypatumus vyresniame amžiuje, šiuolaikinius diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, slaugos, deontologijos, psichologijos ir socialinės gerontologijos aspektus.

Anksčiau skelbta ir pakartotinai skelbiama medžiaga
Įteikdamas straipsnį autorius privalo redaktoriui suteikti visapusišką informaciją apie anksčiau skelbtą medžiagą, kuri gali būti laikoma pakartotinai skelbiama to paties ar labai panašaus darbo medžiaga. Tokios medžiagos kopijas reikia pateikti kartu su straipsniu, kad redaktorius galėtų nuspręsti, kaip su ta medžiaga pasielgti.

Straipsnio parengimas
Straipsnio tekstas atspausdinamas A4 formato baltame popieriuje, spausdinimo plotas – 210x297 mm, puslapio paraštės po 25 mm. Spausdinama tik vienoje lapo pusėje. Šrifto dydis 12 pt, tarp eilučių – 2 intervalai. Tai taikoma tituliniam lapui, santraukai, tekstui, padėkai, literatūros šaltiniams, lentelėms ir parašams prie iliustracijų. Kiekvienas skyrius pradedamas kitame puslapyje: titulinis lapas, santrauka ir raktažodžiai, tekstas, padėka, literatūros šaltiniai, lentelės ir parašai po iliustracijomis. Puslapiai numeruojami iš eilės, pradedant tituliniu lapu, viršutiniame dešiniajame kampe.

Titulinis lapas
Tituliniame lape rašoma: a) straipsnio pavadinimas, b) kiekvieno autoriaus vardas ir pavardė, c) įstaigos(ų), kurioje parengtas ir kurios vardu skelbiamas šis darbas, pavadinimas ir adresas, d) autoriaus, kuris susirašinėja dėl straipsnio spausdinimo, vardas, pavardė, adresas, telefono (fakso) numeris, elektroninio pašto adresas. Tituliniame lape visi straipsnio autoriai turi pasirašyti.

Santrauka ir raktažodžiai
Kitame puslapyje spausdinama santrauka (ne trumpesnė kaip 600 spaudos ženklų) lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukoje pateikiama straipsnio esmė, nurodant tyrimo tikslus ir objektus, pagrindines metodikas, gautus svarbiausius duomenis ir išvadas.
Po santrauka – ne daugiau kaip 7 raktažodžiai. Vartojami terminai iš medicinos disciplinų pavadinimų sąrašo (MeSH), esančio žurnale „Index Medicus“.

Straipsnio tekstas
Straipsnių apie tyrimus ir eksperimentus tekstas suskirstomas į skyrius tokiomis antraštėmis: įvadas, metodai, rezultatai ir aptarimas. Įvadiniai, apžvalginiai straipsniai, ligos istorijų aprašymai gali būti kitokios formos.
Įvadas. Nurodomas tyrimo tikslas. Trumpai pagrindžiamas tyrimo ar stebėjimo pasirinkimas. Pateikiamos tik tinkamiausios nuorodos.
Metodai. Aiškiai aprašoma tiriamųjų atranka stebėjimams ar eksperimentams. Detaliai nurodomi metodai, aparatūra bei procedūros. Pateikiamos aprobuotų metodų nuorodos, trumpai aprašomi metodai, kurie buvo skelbti, tačiau nėra gerai žinomi, taip pat nauji ar labai modifikuoti metodai, pateikiamos jų taikymo priežastys ir nurodomi jų trūkumai. Tiksliai įvardijami visi vartoti vaistai ir cheminės medžiagos, nurodant jų bendrinį pavadinimą, dozę ir vartojimo būdą.
Statistiniai metodai aprašomi kuo išsamiau, kad perskaičius straipsnį ir gavus originalius duomenis būtų galima patikrinti skelbiamus rezultatus. Jei tai įmanoma, gauti duomenys įvertinami kiekybiškai ir pateikiami kartu su atitinkamais matavimų paklaidos ar netikrumo rodikliais (pvz., pasikliautinumo intervalais). Vartojami statistiniai terminai, santrumpos ir simboliai. Nurodomos naudotos kompiuterinės programos.
Rezultatai. Rezultatai pateikiami logine seka tekste, lentelėse ir iliustracijose. Tekste nekartojami visi duomenys, pateikti lentelėse ar iliustracijose, akcentuojami ar apibendrinami tik svarbiausi stebėjimai.
Aptarimas. Akcentuojami nauji ir svarbūs darbo aspektai, kuriais remiantis padarytos išvados. Pažymima moksliškai pagrįstų gautų rezultatų reikšmė būsimiems tyrimams. Stebėjimai siejami su kitais panašiais darbais. Aptarimas užbaigiamas aiškiai suformuluotomis išvadomis.

Padėka
Dėkojama asmenims arba institucijoms, padėjusioms atlikti tyrimus. Asmenys, kurie intelektualiai prisidėjo prie straipsnio rengimo, tačiau negavo autorystės, gali būti įvardyti ir nurodytos jų funkcijos ar indėlis, pavyzdžiui, „mokslinis konsultantas“, „duomenų rinkimas“, „dalyvavimas atliekant klinikinius tyrimus“. Tokie asmenys turi raštu sutikti būti įvardyti. Už techninę pagalbą dėkojama atskirai.

Literatūros šaltiniai
Literatūros sąrašas sudaromas citavimo (pateikiant arabiškais skaitmenimis laužtiniuose skliausteliuose) tekste, lentelėse ir parašuose po iliustracijomis tvarka. Žurnalų pavadinimai trumpinami, kaip tai daroma žurnale “Index Medicus”. Nurodomos tik pirmųjų trijų autorių pavardės ir inicialai priduriant ir kt. Informacija iš nepaskelbtų straipsnių cituojama tekste kaip “neskelbti duomenys” (skliausteliuose).

Literatūros aprašo pavyzdžiai:
Straipsniai
1. Žilienė V, Jasinskas N. ARDS rizikos faktoriai, patogenezė ir diagnostika. Gydymo menas. 2000; 1(53): 20–21.
Knygos
2. Meška V, Juozulynas A. Kurortinė medicina. Vilnius: Litimo, 1999.
Skyrius iš knygos
3. Kriščiūnas A, Švedienė L. Geriatrinių ligonių reabilitacija. Knygoje: Kriščiūnas A, Klimavičius R, Kimtys A ir kt. Reabilitacija. Kaunas. 1993: 219–29.

Lentelės
Kiekviena lentelė spausdinama atskirame lape. Lentelėje nenaudojamos vidinės horizontalios ir vertikalios linijos. Lentelė numeruojama tokia tvarka, kokia buvo pirmą kartą paminėta tekste. Kiekviena lentelė turi pavadinimą. Kiekviena lentelės skiltis turi trumpą ar sutrumpintą antraštę. Kiekvienos lentelės įlaužymo tekste vieta turi būti nurodyta kairėje puslapio paraštėje.

lliustracijos
Pateikiami tik kompaktiški, tinkami poligrafiškai reprodukuoti iliustracijų originalai. Vietoj originalių piešinių, rentgenogramų ar kitos medžiagos siunčiamos ryškios, nespalvotos kopijos blizgančiame popieriuje. Iliustracijos ne didesnės kaip 203x254 mm. Raidės, skaičiai ir simboliai – aiškūs, vienodo ir pakankamo dydžio, standartiniu techniniu šriftu, kad jie, sumažinus spausdinant, būtų gerai matyti. Nepriimtini ranka atlikti ar mašinėle spausdinti užrašai. Iliustracijų detales, kur tai įmanoma, žymėti raidėmis ir skaičiais, o jų paaiškinimus nurodyti iliustracijų sąraše.
Kiekvienos iliustracijos antroje pusėje minkštu pieštuku nurodomas eilės numeris, autoriaus pavardė ir iliustracijos viršus. Iliustracijos sunumeruojamos iš eilės tokia tvarka, kokia buvo pirmą kartą cituotos tekste.
Žmonės nuotraukose turi būti neatpažįstami arba prie nuotraukų pridedamas raštiškas leidimas naudoti nuotrauką.

Matų vienetai
llgis, aukštis, svoris ir tūris žymimi ilgio matų simboliais (m, kg, l) arba decimaliniais vienetais, temperatūra – oC, kraujospūdis – mmHg, vartojami SI sistemos terminai.

Santrumpos ir simboliai
Vartojamos tik standartinės santrumpos. Vengti trumpinimų pavadinime ir santraukoje. Pirmą kartą pateikiamas visas terminas, toliau – santrumpa.

Straipsnio įteikimas
Straipsnius pateikti žurnalo „Gerontologija“ atsakingajai redaktorei Marijai Tamulaitienei adresu:

Žurnalas „Gerontologija“,
A. Juozapavičiaus g. 3-105,09310 Vilnius
arba elektroniniu paštu
vidmantas.alekna@osteo.lt

Gauti straipsniai registruojami. Mokslinius straipsnius vertina recenzentai. Autoriai privalo pasilikti visos pateiktos medžiagos kopijas.
 Paieška
  Autorius:
  Raktažodis:© 2008 GERONTOLOGIJA.
Visos teisės saugomos.